آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری

بازدیدها: 0

آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری

به تعداد 154 صفحه pdf

سرفصل مطالب مطرح شده 5
مبحث اول: آشنایی با تجھیزات ایجاد شبکه محلی و ابزارھای تست
شبکه 5
و نحوه پیکربندی آن در سیستم عامل TCP/IP مبحث دوم: آشنایی با
ویندوز 6
و نحوه پیکربندی آن در سیستم عامل TCP/IP مبحث سوم: آشنایی با
لینوکس 9
مبحث چھارم: آشنایی با سرویس ھای لایه کاربرد و نحوه پیکربندی آن
DNS Server, DHCP Server, Web Server, ) در سیستم عامل ویندوز
9 (Terminal Service
مبحث پنجم: آشنایی با مسیریابی و پروتکلھای مربوط به آن 10
11(Cisco) مبحث ششم: آشنایی با مسیریابھای سخت افزاری
مبحث ھفتم: معرفی پروژه برنامه نویسی و پروتکل مورد استفاده در آن 12
مبحث ھشتم: مفاھیم پیشرفته در شبکه ھای کامپیوتری 12
پروژه ھای آزمایشگاه 12
13HTTP Server
13FTP Server
دستور کار جلسه اول14
آشنایی با تجھیزات ایجاد شبکه محلی و ابزارھای تست شبکه 14
دستور کار جلسه دوم 46
و نحوه پیکربندی آن در سیستم عامل ویندوز 46 TCP/IP آشنایی با
دستور کار جلسه سوم65
و نحوه پیکربندی آن در سیستم لینوکس 65 TCP/IP آشنایی با
دستور کار جلسه چهارم  69
آشنایی با سرویسھای لایه کاربرد و نحوه پیکربندی آن در سیستم
عامل ویندوز  69
دستور کار جلسه پنجم 78
آشنایی با مسیریابی و پروتکلھای مربوط به آن 78
دستور کار جلسه ششم 97
و کار با آنھا97 Cisco آشنایی با مسیریاب ھای
137 ضمیمه 1
4
137 Ethereal و معرفی LAN مونیتور کردن بسته ھای ارسالی در محیط
137 DNS server و بررسی
149 ضمیمه 2
آشنایی با شبکه ھای بی سیم 149
152 ضمیمه 3
152 FTP Server
154 ضمیمه 4
154 HTTP SERVER

آزمایشگاه های شبکه های کامپیوتری

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0