جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول

بازدیدها: 48

جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول

به تعداد 22 صفحه pdf

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان علوم پزشکی

 

سناریو اول : قبل از تماس بابیمار – در حالیکه پرستار وارد محیط اطراف بیمار می
شود

سناریو دوم: قبل از تماس بابیمار – درست قبل از تماس با بیمار

سناریو سوم : قبل از تماس با بیمار – بهداشت دست در لحظه درست

سناریو چهارم: قبل از تماس با بیمار – تماس با بیمار تکرار شده

 

سناریو : قبل از اقدامات آسپتیک یا تمیز : اقدامات آسپتیک یا تمیز در محیط مراقبت

سناریو : قبل از اقدامات آسپتیک – پروسیجر آسپتیک فقط

سناریو : بعد از تماس با مایعات بدن – عمل بهداشت دست در این موقعیت حذف شده است

سناریو : بعد از تماس با مایعات بدن – میزان پذیرش در این موقعیت 100/.

سناریو بعد از تماس با مایعات بدن – خطر تماس با مایعات بدن( عمل شستن دست انجام می شود.

سناریو : بعد از تماس با بیمار

سناریو : بعد از تماس با محیط اطراف بیمار – اطراف بیمار

سناریو بعد از تماس با محیط اطراف بیمار – محیط اطراف بیمار علامت زده نشود

سناریو : فرایند مراقبت شکسته می شود. – عمل بهداشت دست حذف می شود

سناریو : فرایند مراقبت شکسته می شود – میزان پذیرش 100/.

سناریو : بین بیماران – بین بیماران عمل بهداشت دست حذف می شود

سناریو: بین بیماران – میزان پذیرش 100/.

سناریو: معاینه فیزیکی – عمل بهداشت دست حذف می شود

سناریو :معاینه فیزیکی – میزان پذیرش 100/.

سناریو : خونگیری شریانی

جزوه سناریو بهداشت دست به همراه نکات کلیدی و جداول

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0