پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

بازدیدها: 11

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

به تعداد 70 صفحه ورد قابل ویرایش

مناسب دانشجویان رشته های علوم اجتماعی

 

فصل اول :

طرح مسئله

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

 

 

فصل دوم :

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

ادبیات نظری

 

نظريات اسلام

نظريه‌هاي روانشناسی

نظریات جامعه شناسی

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

فرضیات تحقیق

 

 

فصل سوم :

روشتحقیق

جامعه آماری

محدود مکانی

محدود زمانی

حجمنمونه

 

نحوهجمعآوریدادهها

روشتجزیهوتحلیلدادهها

 

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

عوامل اقتصادی

 

عوامل اجتماعی

 

فصل چهارم :

آمار توصیفی

 

آمار استنباطی

جداول دو بعدی

 

آزمون فرضیات

 

فصل پنجم :

پاسخ سوالات تحقیق

پیشنهادات

 

مشکلات

پیوست ها و ضمائم

منابع و ماخذ

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0