پایان نامه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

بازدیدها: 3

پایان نامه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

پایان نامه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبهابه تعداد 107 صفحه pdf و در سطح کارشناسی نوشته شده است.
چکیده
مقدمه
فلزات سنگین و مضر برای انسان
منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فلزات سنگین
جذب سطحی
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیر پیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
جاذب ها
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیو جاذب

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0