+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

زبان های خارجی

ترجمه داستان The Lottery
تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين
ترجمه فارسی داستان The Tell-Tale Heart
لغات مهم زبان جزوه انگلیسی ارتباطات
جزوه ترجمه زبان شناسی ( فقه اللغه العربی )
کتاب کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان
ترجمه صفحات مهم کیف تکتب بحثا اءو رساله
دانلود الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان
ترجمه داستان Clay
خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2
Research Perspectives on English for Academic Purposes
Language Testing and Assessment An advanced resource book Glenn Fulcher and Fred Davidson
ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب Oral Reproduction Of Stories 1
جزوه کامل بررسی شعر معلقه
پاورپوینت تدریس تعاملی interactive teaching
مبانی تکمله المنهاج آیت الله سید ابوالقاسم خویی
Introduction to Discourse Studies Jan Renkema
کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی
ترجمه صفحات 333 تا 433 از کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه
The Routledge Handbook of Applied Linguistics Edited by James Simpson
Materials and Methods in ELT
کتاب موسوعة النظریات الأدبیة الدکتور نبیل راغب
ترجمه داستان the fall of the house of usher
UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING
UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING
اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد
فایل سرای دانشجوئی
0