+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

کشاورزی و منابع طبیعی

پاورپوینت بیماری ها و نابسامانی های پس از برداشت محصولات باغبانی و فناوری کنترل آنها
اطلس قارچ شناسی جامع
پاورپوینت کشاورزی پایدار
کتاب ژنتیک استانسفیلد
پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل
جزوه بیماری شناسی گیاهی
پاورپوینت اکولوژی عمومی
جزوه میکروبیولوژی آب
فایل سرای دانشجوئی
0