فایل سرای دانشجوئی https://academicfiles.ir/ یه دنیا فایل دانشگاهی Sun, 23 Jun 2024 18:26:14 +0000 fa-IR hourly 1 https://academicfiles.ir/wp-content/uploads/2017/09/فایل-سرای-دانشجوئی2-1-50x50.png فایل سرای دانشجوئی https://academicfiles.ir/ 32 32 راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار https://academicfiles.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%b9/ https://academicfiles.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%b9/#respond Sun, 23 Jun 2024 18:26:14 +0000 https://academicfiles.ir/?p=58055 راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار
تعداد 342 صفحه کتاب
در 172 صفحه pdf بصورت دو بر اسکن شده است.

نوشته راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار اولین بار در فایل سرای دانشجوئی. پدیدار شد.

]]>
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار

تعداد 342 صفحه کتاب

در 172 صفحه pdf بصورت دو بر اسکن شده است.

 

شامل فصل های زیر می باشد.

معادلات دیفرانسیل معمولی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم و بالاتر

حل معادلات با استفاده از سریها

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

تبدیل لاپلاس

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار

نوشته راهنمای حل معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار اولین بار در فایل سرای دانشجوئی. پدیدار شد.

]]>
https://academicfiles.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%b9/feed/ 0
حل ترمودینامیک پیشرفته https://academicfiles.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/ https://academicfiles.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/#respond Sun, 16 Jun 2024 06:22:40 +0000 https://academicfiles.ir/?p=58050 حل ترمودینامیک پیشرفته مولکولی و آماری
به تعداد 175 صفحه pdf
بر اساس کتابهای ترمودینامیک تعادل فازی Prausnits و آماری McQuarrie

نوشته حل ترمودینامیک پیشرفته اولین بار در فایل سرای دانشجوئی. پدیدار شد.

]]>
حل ترمودینامیک پیشرفته

مولکولی و آماری

به تعداد 175 صفحه pdf

بر اساس کتابهای ترمودینامیک تعادل فازی Prausnits و آماری McQuarrie

 

بخش اولترموديناميك مولكولي تعادل فازي سيال
ترموديناميك كلاسيك تعادل فازي 1
محاسبه خواص ترموديناميكي از دادههاي حجمي 14
فوگاسيته در مخلوط گازها 22
فوگاسيته در مخلوط مايعاتتوابع اضافي 42
فوگاسيته در مخلوط مايعاتمدلها و تئوريهاي حل 57
حلاليت گازها در مايعات 63
حلاليت جامدات در مايعات 69
تعادل فشار بالا 76
بررسي و حل مسائل اضافي 80
كاربرد معادله حالت در محاسبات تعادلي 94

بخش دوممكانيك آماري

Title Page
Introduction and Review 114
The Canonical Ensemble 122
Other Ensemble and fluctuations 134
Ideal Monoatomic Gas 141
Ideal Diatomic Gas 148
Ideal Polyatomic Gas 161

حل ترمودینامیک پیشرفته

نوشته حل ترمودینامیک پیشرفته اولین بار در فایل سرای دانشجوئی. پدیدار شد.

]]>
https://academicfiles.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/feed/ 0